Jednodňový výlet - výlety z mojej ponuky - výlet prevážne na jeden deň
Všetky výlety
Ponuka zájazdov na celý rok
Všetky zájazdy
Plán zájazdov cestovnej agentúry zajazd-poznavaci.sk a výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk pravidelne vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

cestovné poistenie v zahraničí

Spolu s objednávkou výletu vám ponúkam aj uzatvorenie cestovného poistenia v poisťovni Uniqa. Teraz už nebudete musieť nikam chodiť, stačí si poistenie objednať a zaplatiť zaň v autobuse v deň výletu. Toto poistenie kryje vaše zdravotné ošetrenie aj pobyt v zdravotníckom zariadení v zahraničí aj v tom prípade, že nemáte plastovú kartičku poistenca z vašej zdravotnej poisťovne. Inak povedané, toto poistenie vás ochráni od momentu náhleho ochorenia, bolesti či úrazu až po dobu návratu na Slovensko. Toto cestovné poistenie neplatí na území Slovenskej republiky!

V poistení sú zahrnuté dve základné položky, a tými sú :

 • poistenie liečebných nákladov - do výšky 90 000€
 • poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví – do výšky 40 000€ a na majetku – tak isto do výšky 40 000€

Poistenie liečebných nákladov znamená, že vám budú preplatené preukázateľné náklady v zahraničí :

 • na nevyhnutné lekárske vyšetrenie, ošetrenie a následné predpísanie liekov,
 • na vedľajšie poplatky u lekára,
 • na hospitalizáciu vo verejnoprávnom nemocničnom zariadení (okrem súkromných a sanatórnych zariadení) do doby, kým nebudete schopný prevozu,
 • na potrebný lekársky sprievod (napr. ubytovanie, stravovanie, cestovné), ak na základe rozhodnutia ošetreujúceho lekára pôjde o vaše preloženie do iného nemocničného zariadenia z nevyhnutných zdravotno-technických príčin,
 • na obstaranie alebo opravu dioptrických, ortopedických, resp. protetických pomôcok, ktoré boli poškodené, zničené alebo stratené v priamej súvislosti s poistnou udalosťou,
 • na nevyhnutné ambulantné zdravotné ošetrenie potrebné na zmiernenie náhlej bolesti zubov (vytrhnutie zuba, dočasná liečivá vložka a pod.), ktorá nevyplýva zo zanedbania preventívnych prehliadok, alebo nedokončenej liečby v Slovenskej republike, vo forme prvej pomoci, nie však kompletného ošetrenia chrupu (napr. plomba), do limitu 200 EUR za všetky zuby spolu, na jednu poistnú udalosť,
 • na vašu prvú prepravu vozidlom zdravotníckeho zariadenia do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia v mieste vzniku poistnej udalosti,
 • na vašu prepravu do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia v mieste vášho trvalého bydliska
 • na prepravu vašich telesných pozostatkov do miesta pohrebu v Slovenskej republike. Náklady nezahŕňajú poplatky za truhlu
 • na vaše hľadanie a vyprosťovanie v prípade úrazu, choroby, úmrtia (i vašich telesných pozostatkov), v prípade nehôd v horách alebo vo vode, a to najviac do výšky 10 000 € na jednu poistnú udalosť

Poistenie zodpovednosti za škodu na cestách v zahraničí znamená, že poisťovňa za vás uhradí škody, ktoré ste neúmyselne spôsobili na živote, zdraví a na veci, keď budete na výlete v zahraničí.Toto poistenie si nemôžu uzavrieť osoby :

 • trvalo invalidné (držitelia preukazu ZŤP)
 • trpiace ťažkou nervovou poruchou
 • nespôsobilé na právne úkony
 • vo veku do 6 týždňov a nad 80 rokov vekuCena poistenia na jeden deň
Dieťa
6 týždňov - 17 rokov
Dospelý
18 - 64 rokov
Dôchodca
65 - 80 rokov
1,39 €1,53 €2,95 €


Spôsob uzavretia poistenia :

V prípade, že máte o poistenie záujem, vyplňte nižšie uvedený formulár a odošlite ho, alebo mi zavolajte. Platbu za poistenie mi uhradíte v autobuse a ja vám vydám potvrdenie o tom, že som od vás platbu prijala.

Aby poisťovňa poistku prijala, musím jej oznámiť vaše rodné číslo. Bez neho nie je možné poistnú zmluvu uzavrieť. V prípade, že ho uvediete do tohto formulára, bude použité iba pri vyplňovaní poistnej zmluvy, ktorá bude následne odoslaná do poisťovne Uniqa. Každú kópiu návrhu zmluvy po výlete skartujem, nezostáva v mojej evidencii.

V prípade, že svoje rodné číslo nechcete do tohto formulára uviesť, napíšte ho tam v tvare : 000000/0000 a ja vám následne zavolám a vy mi vaše rodné číslo nadiktujete, alebo mi ho oznámite pri osobnom stretnutí.

Ak máte v rodnom čísle za lomkou (lomítkom) trojmiestne číslo, napíšte pred neho 0Cestovné poistenie na výlet -
  Vaša mailová adresa
Vaše telefónne číslo
 
 1.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 2.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 3.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 4.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 5.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 6.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 7.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 8.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 9.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia
 10.  priezvisko
meno
rodné číslo
/
dátum narodenia